LutjePJG
Psychiatrisch-juridisch Gezelschap Groningen

Lutje PJG-bijeenkomsten

Het Lutje PJG organiseert vier bijeenkomsten per jaar, op donderdagavonden in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. Tweemaal ligt het onderwerp in de gedragskundige of medische sfeer en tweemaal in de meer juridische sfeer, steeds met als kern het raakvlak tussen psychiatrie en recht.

De eerstvolgende bijeenkomst is op 7 juli 2022, fysiek in het academiegebouw. De spreekster start om 18:00 met haar inleiding over het Pro Justitia rapporteren over extremisme en wij verwelkomen u vanaf 17:30 om even bij te praten met koffie en thee.

Wilt u een bijeenkomst bijwonen? Neem dan contact op met het bestuur.


Extremistische mindset: pleidooi voor een transcultureel psychiatrisch perspectief in Pro Justitia rapportages.

Donderdag 7 juli 2022 om 17:30u

Op donderdag 7 juli zal Agnieszka Grochowska, forensisch psychiater bij het NIFP Midden-Nederland en Pieter Baan Centrum, komen vertellen over het rapporteren van extremisme. Agnieszka is betrokken bij Pro Justitia-onderzoek in extremismezaken, en is tevens opgeleid op het gebied van sociale en culturele antropologie en religiewetenschappen. 

In deze presentatie wordt uitgelegd waarom een transculturele benadering meerwaarde heeft in pro Justitia rapportages in extremisme zaken. Met behulp van een milieuonderzoek en een cultureel interview worden de socioculturele context en levenservaringen van de onderzochte in kaart gebracht met aandacht voor radicaliseringsprocessen. Het diagnostisch proces is gericht op persoonlijkheidsontwikkeling en psychiatrische problematiek in relatie tot iemands religie, ideologie en/of levensvisie. De centrale vraag in pro Justitia rapportages is hoe groot de rol van de psychopathologie daadwerkelijk is in de vorming van (radicale) motivaties en attitudes, en uitingen van extreem gedrag, rekening houdend met sociale en culturele factoren. Met behulp van reflectieve vragen wordt in een dialoog met de onderzochte geprobeerd om zicht te krijgen op zowel statische en dynamische risicofactoren als protectieve factoren volgens de methodiek van de VERA-2R, Violent Extremism Risk Assessment. Op deze manier wordt een overstap gemaakt van een theoretisch model (radicalisering) naar een empirisch onderbouwd klinisch oordeel dat een betere voorspellende waarde geacht wordt te hebben dan de klassieke statistische risicotaxatie (zoals de HCR-20V3). Een nieuw framework is echter nodig voor een betere integratie van cultuur, religiositeit, ideologie en psychopathologie bij de forensische advisering.

De spreekster start om 18.00 met haar inleiding. De link naar de livestream is
ongeveer 20 minuten van te voren beschikbaar en is te vinden in uw mailbox. De fysieke bijeenkomsten beginnen om 17.30 met een inloop voor koffie, thee en een versnapering. Die bijeenkomsten vinden, als vanouds, plaats in de Studio van het academiegebouw. Deze is te bereiken door in de centrale hal, de trap op te gaan naar de 1e verdieping, linksaf de gang in aan het einde linksaf en dan ziet u een bordje Studio. We hopen u in grote getalen te mogen ontvangen. 

Lees verder ...


Normering van langdurig toezicht na detentie of terbeschikkingstelling

Donderdag 14 april 2022 om 17:30u

Donderdag 14 april vindt de eerste bijeenkomst van 2022 plaats. We zijn zeer verheugd jullie fysiek te mogen ontvangen, al blijft de mogelijkheid bestaan tot online aansluiten. 

Tijdens de bijeenkomst zal mr. Eva Fechner komen vertellen over haar promotieonderzoek aan de universiteit Leiden. Eva maakt tevens deel uit van de onderzoeksgroep binnen het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) die de wetsevaluatie van de Wet langdurig toezicht (Wlt) uitvoert. De bespreking op 14 april zal gaan over de normering van langdurig toezicht na detentie of terbeschikkingstelling ten aanzien
van zedendelinquenten met aandacht voor het internationale (mensen)rechtenlijke en het gedragsdeskundig perspectief.

De spreekster start om 18.00 met haar inleiding. De link naar de livestream is
ongeveer 20 minuten van te voren beschikbaar en is te vinden in uw mailbox. De fysieke bijeenkomsten beginnen om 17.30 met een inloop voor koffie, thee en een versnapering. Die bijeenkomsten vinden, als vanouds, plaats in de Studio van het academiegebouw. Deze is te bereiken door in de centrale hal, de trap op te gaan naar de 1e verdieping, linksaf de gang in aan het einde linksaf en dan ziet u een bordje Studio.
 

Wij zien u graag dan!

Lees verder ...


Terugdringing korte detenties: nodig en mogelijk?

Donderdag 2 december 2021 om 17:40u

Aanstaande donderdag 2 december vindt alweer de laatste bijeenkomst van 2021 plaats. Vanwege de maatregelen zal deze noodgedwongen online plaatsvinden, maar zal er niet minder interessant om zijn! 

Tijdens deze bijeenkomst zal drs. Ruud Boelens bespreken of en hoe het aantal korte detenties kan worden verminderd. Ruud was van 2010 - 2020 lid van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Sinds 2020 is hij een zgn. expert van de Raad. Hij maakte deel uit van de adviescommissie die onlangs het RSJ-advies over korte detenties voorbereidde. Het advies is te vinden via deze link

Korte detenties (in het advies wordt de grens bij 3 maanden gelegd) betreft slechts voor een betrekkelijk klein deel korte door de rechter opgelegde gevangenisstraffen. Daarnaast zitten veel mensen kort vast in het kader van een voorlopige hechtenis. De derde groep wordt gevormd door mensen die een boete niet hebben betaald of een taakstraf niet (volledig) hebben uitgevoerd en daarom alsnog 'moeten zitten'. In zijn presentatie zal Ruud Boelens bespreken hoe op casusniveau het vaak heel redelijk lijkt dat mensen een poosje achter tralies gaan, maar op systeemniveau het toch wel heel veel zijn, met weinig positieve effecten.

De spreker zal om 18:00 beginnen met zijn introductie. Om 17:40 is de online omgeving geopend en bent u welkom om aan te sluiten en nog even bij te praten. Wegens de huidige beperkingen is de gehele lezing online. Meer informatie hieromtrent vindt u in de uitnodiging in uw mail. 

Lees verder ...


Aanpak van jonge veelplegers

Donderdag 23 september 2021 om 17:30u

Op 23 september zal prof.dr. Ido Weijers spreken over de aanpak van jeugdige en jongvolwassen veelplegers. Tussen 2004 en 2011 was Ido Weijers bijzonder hoogleraar Jeugdrechtspleging, en van 2011 tot 2016 was hij hoogleraar Jeugdbescherming, beiden aan de Universiteit Utrecht. Inmiddels is dhr. Weijers met emiraat. In zijn lezing voor het Lutje zal hij spreken over een 5 stappenaanpak voor jonge veelplegers. 

De bijeenkomst begint om 17:30, en om 18:00 zal de spreker beginnen met de inleiding. We zijn verheugd u weer te mogen verwelkomen op locatie, echter niet in de vertrouwde studio. De RUG heeft een collegezaal beschikbaar gesteld in het Harmoniecomplex. Tevens is er een online verbinding aanwezig. 

Lees verder ...


Deskundigenbewijs

Donderdag 8 juli 2021 om 17:30u

Op 14 mei 2020 zal mr. dr. Rolf Hoving spreken over het deskundigenbewijs. Rolf Hoving is Universitair Docent aan de RUG waar hij onderzoek doet naar onder andere bewijsrecht en deskundigenbewijs.Hij is in 2017 gepromoveerd op het proefschrif "Deskundigenbewijs in het strafproces". Hij zal spreken over de rol van de (gedrags)deskundige in het strafproces, over de beoordeling van het deskundigenbewijs door de rechter en over de juridische waarborgen om de kwaliteit van de inbreng van deskundigen te garanderen.

De bijeenkomst begint om 17:30 en om 18:00 zal de spreker beginnen met de inleiding. Als de maatregelen het toelaten zal de bijeenkomst fysiek plaatsvinden in het Academiegebouw. Indien er (nog) sprake is van beperkingen, zullen we u daarover informeren. 

Lees verder ...