LutjePJG
Psychiatrisch-juridisch Gezelschap Groningen

Lutje PJG-bijeenkomsten

Het Lutje PJG organiseert vier bijeenkomsten per jaar, op donderdagavonden in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. Tweemaal ligt het onderwerp in de gedragskundige of medische sfeer en tweemaal in de meer juridische sfeer, steeds met als kern het raakvlak tussen psychiatrie en recht.

De eerstvolgende bijeenkomst is op 25 mei 2023 in het academiegebouw. De spreekster start om 18:00 met haar inleiding over artikel 2.3 Wet forensische zorg. U bent vanaf 17:30 welkom voor een maaltijd en koffie of thee.

Wilt u een bijeenkomst bijwonen? Neem dan contact op met het bestuur.


De continuïteit van forensische zorg: bijzondere aandacht voor artikel 2.3 Wet Forensische zorg,

Donderdag 25 mei 2023 om 17:30u

Op 1 januari 2020 trad artikel 2.3 Wfz in werking: een artikel dat de strafrechter de mogelijkheid geeft om tijdens elke fase in het strafrecht een machtiging tot civiele verplichte zorg voor een justitiabele af te geven. Al voorafgaand aan de inwerkingtreding van het artikel stuitte de beleidsmaker op veel kritische geluiden en zorgen vanuit de praktijk. In haar promotieonderzoek zal Vera Oosterhuis onderzoeken wanneer dit artikel wel of niet wordt toegepast en hoe dit past binnen de internationale trend van diversion (kortgezegd: het wegleiden van de justitiabele uit de forensiche zorg naar het reguliere zorgstelsel).

Vera Oosterhuis (26) heeft in Leiden forensische criminologie en forensische gezinspedagogiek gestudeerd. Sinds 2021 is ze werkzaam als promovenda bij het WODC en de Universiteit Leiden. In dit kader is ze betrokken bij de wetsevaluatie van de Wet forensische zorg en doet ze specifiek onderzoek naar artikel 2.3 binnen deze wet.

Lees verder ...


Voorzorg als nazorg: evaluatie van het Koers & Kansen project 3Noord

Donderdag 24 november 2022 om 17:45u

Op 24 november zal Lotte Gunnink, junior onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen presenteren over het Koers en Kansen-project in 'Drie Noord'. In dit project trokken de drie noordelijke provincies samen op met de Penitentiaire Inrichtingen Veenhuizen en Leeuwarden, met als doel het beperken en liefst voorkomen van detentieschade. 

De presentatie, genaamd Voorzorg als Nazorg: Evaluatie van het Koers & Kansen project 3Noord ‘sanctie-uitvoering op regionale maat’ zal toelichten hoe het Ministerie van Justitie en Veiligheid in 2015 is gestart met een landelijk innovatieprogramma met als doel recidivevermindering. Hieruit volgde het Koers en Kansen 3Noord project in 2018 in de drie Noordelijke provincies. Professionals uit het 3noord project benaderen zelfmelders voordat zij detentie in gaan, om samen met de zelfmelders een plan op te stellen om eventuele detentieschade (zoveel mogelijk) te verminderen of zelfs te voorkomen. Sinds haar start is het project niet specifiek onderzocht. Het doel van het huidige onderzoek was daarom om inzicht te verkrijgen in de werkzame onderdelen van het werkproces, de knelpunten en de succesfactoren.

In de presentatie bij het Lutje PJG op 24 november zal dieper ingegaan worden op het 3Noord project en op zelfmelders, maar zullen ook de uitkomsten van het onderzoek besproken worden en de aanbevelingen die gedaan zijn. Daarbij worden door middel van casusbeschrijvingen ook mogelijke gebieden van detentieschade belicht en hoe het project er aan bijdraagt om die schade zoveel mogelijk te verminderen.

Lees verder ...


Extremistische mindset: pleidooi voor een transcultureel psychiatrisch perspectief in Pro Justitia rapportages.

Donderdag 7 juli 2022 om 17:30u

Op donderdag 7 juli zal Agnieszka Grochowska, forensisch psychiater bij het NIFP Midden-Nederland en Pieter Baan Centrum, komen vertellen over het rapporteren van extremisme. Agnieszka is betrokken bij Pro Justitia-onderzoek in extremismezaken, en is tevens opgeleid op het gebied van sociale en culturele antropologie en religiewetenschappen. 

In deze presentatie wordt uitgelegd waarom een transculturele benadering meerwaarde heeft in pro Justitia rapportages in extremisme zaken. Met behulp van een milieuonderzoek en een cultureel interview worden de socioculturele context en levenservaringen van de onderzochte in kaart gebracht met aandacht voor radicaliseringsprocessen. Het diagnostisch proces is gericht op persoonlijkheidsontwikkeling en psychiatrische problematiek in relatie tot iemands religie, ideologie en/of levensvisie. De centrale vraag in pro Justitia rapportages is hoe groot de rol van de psychopathologie daadwerkelijk is in de vorming van (radicale) motivaties en attitudes, en uitingen van extreem gedrag, rekening houdend met sociale en culturele factoren. Met behulp van reflectieve vragen wordt in een dialoog met de onderzochte geprobeerd om zicht te krijgen op zowel statische en dynamische risicofactoren als protectieve factoren volgens de methodiek van de VERA-2R, Violent Extremism Risk Assessment. Op deze manier wordt een overstap gemaakt van een theoretisch model (radicalisering) naar een empirisch onderbouwd klinisch oordeel dat een betere voorspellende waarde geacht wordt te hebben dan de klassieke statistische risicotaxatie (zoals de HCR-20V3). Een nieuw framework is echter nodig voor een betere integratie van cultuur, religiositeit, ideologie en psychopathologie bij de forensische advisering.

De spreekster start om 18.00 met haar inleiding. De link naar de livestream is
ongeveer 20 minuten van te voren beschikbaar en is te vinden in uw mailbox. De fysieke bijeenkomsten beginnen om 17.30 met een inloop voor koffie, thee en een versnapering. Die bijeenkomsten vinden, als vanouds, plaats in de Studio van het academiegebouw. Deze is te bereiken door in de centrale hal, de trap op te gaan naar de 1e verdieping, linksaf de gang in aan het einde linksaf en dan ziet u een bordje Studio. We hopen u in grote getalen te mogen ontvangen. 

Lees verder ...


Normering van langdurig toezicht na detentie of terbeschikkingstelling

Donderdag 14 april 2022 om 17:30u

Donderdag 14 april vindt de eerste bijeenkomst van 2022 plaats. We zijn zeer verheugd jullie fysiek te mogen ontvangen, al blijft de mogelijkheid bestaan tot online aansluiten. 

Tijdens de bijeenkomst zal mr. Eva Fechner komen vertellen over haar promotieonderzoek aan de universiteit Leiden. Eva maakt tevens deel uit van de onderzoeksgroep binnen het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) die de wetsevaluatie van de Wet langdurig toezicht (Wlt) uitvoert. De bespreking op 14 april zal gaan over de normering van langdurig toezicht na detentie of terbeschikkingstelling ten aanzien
van zedendelinquenten met aandacht voor het internationale (mensen)rechtenlijke en het gedragsdeskundig perspectief.

De spreekster start om 18.00 met haar inleiding. De link naar de livestream is
ongeveer 20 minuten van te voren beschikbaar en is te vinden in uw mailbox. De fysieke bijeenkomsten beginnen om 17.30 met een inloop voor koffie, thee en een versnapering. Die bijeenkomsten vinden, als vanouds, plaats in de Studio van het academiegebouw. Deze is te bereiken door in de centrale hal, de trap op te gaan naar de 1e verdieping, linksaf de gang in aan het einde linksaf en dan ziet u een bordje Studio.
 

Wij zien u graag dan!

Lees verder ...


Terugdringing korte detenties: nodig en mogelijk?

Donderdag 2 december 2021 om 17:40u

Aanstaande donderdag 2 december vindt alweer de laatste bijeenkomst van 2021 plaats. Vanwege de maatregelen zal deze noodgedwongen online plaatsvinden, maar zal er niet minder interessant om zijn! 

Tijdens deze bijeenkomst zal drs. Ruud Boelens bespreken of en hoe het aantal korte detenties kan worden verminderd. Ruud was van 2010 - 2020 lid van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Sinds 2020 is hij een zgn. expert van de Raad. Hij maakte deel uit van de adviescommissie die onlangs het RSJ-advies over korte detenties voorbereidde. Het advies is te vinden via deze link

Korte detenties (in het advies wordt de grens bij 3 maanden gelegd) betreft slechts voor een betrekkelijk klein deel korte door de rechter opgelegde gevangenisstraffen. Daarnaast zitten veel mensen kort vast in het kader van een voorlopige hechtenis. De derde groep wordt gevormd door mensen die een boete niet hebben betaald of een taakstraf niet (volledig) hebben uitgevoerd en daarom alsnog 'moeten zitten'. In zijn presentatie zal Ruud Boelens bespreken hoe op casusniveau het vaak heel redelijk lijkt dat mensen een poosje achter tralies gaan, maar op systeemniveau het toch wel heel veel zijn, met weinig positieve effecten.

De spreker zal om 18:00 beginnen met zijn introductie. Om 17:40 is de online omgeving geopend en bent u welkom om aan te sluiten en nog even bij te praten. Wegens de huidige beperkingen is de gehele lezing online. Meer informatie hieromtrent vindt u in de uitnodiging in uw mail. 

Lees verder ...