LutjePJG
Psychiatrisch-juridisch Gezelschap Groningen

Lutje PJG-bijeenkomsten

Het Lutje PJG organiseert vier bijeenkomsten per jaar, op donderdagavonden in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. Tweemaal ligt het onderwerp in de gedragskundige of medische sfeer en tweemaal in de meer juridische sfeer, steeds met als kern het raakvlak tussen psychiatrie en recht.

De eerstvolgende bijeenkomst is op 24 mei 2018.

Wilt u een bijeenkomst bijwonen? Neem dan contact op met het bestuur.


ARCHIEF - Overzicht voorgaande bijeenkomsten

De volgende bijeenkomst van het Lutje PJG is op 24 mei 2018

Donderdag 24 mei 2018 om 18:00u

Spreker is mr. dr. M.M. Beukers.

Maarten Beukers zal spreken over het onderwerp van zijn recente proefschrift 'Over de grenzen van de stoornis. The Mental Disorder in Criminal Law'. Daarin onderzocht Beukers de volgende vragen:

1. Welke inhoud en betekenis kunnen aan het stoornisconcept in het strafrecht enerzijds en de gedragswetenschappen anderzijds worden toegekend en hoe verhouden deze concepten zich tot elkaar?

2. Wat kan gezegd worden over de premisse dat de psychische stoornis verklarend en voorspellend kan zijn voor delictgedrag?

Na zijn studie Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen is Beukers werkzaam geweest als advocaat en binnen het gevangeniswezen. In 1985 is hij benoemd als officier van justitie in Den Bosch en heeft hij zich met name toegelegd op de behandeling van jeugdstrafzaken.

Vanaf 2001 heeft hij als jurist gewerkt bij het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie. In die functie heeft hij
pro justitia rapporterende psychiaters en psychologen geadviseerd en een bijdrage geleverd aan de forensische scholing van deze deskundigen.

Thans is hij gepensioneerd.

De bijeenkomst is van 18.00 tot 20.00 uur in de Studio van het Academiegebouw in Groningen, Broerplein 5. Inloop – met koffie, thee en koek – vanaf 17.30 uur.

Gelieve u tevoren aan te melden bij de secretaris: c.brouwer@dji.minjus.nl.

Lees verder ...Resocialisatie en openbaar bestuur door mw. mr. L. Bos

Donderdag 24 september 2015 om 17:30u

Belangrijke doelstelling van forensisch psychiatrische behandeling  is het rehabiliteren en resocialiseren van mensen die met het strafrecht in aanraking zijn gekomen. Naast behandeling van complexe gedrags- en psychiatrische problematiek is voor een succesvolle terugkeer in de maatschappij wezenlijk  dat de basics wonen, werk/inkomen, dagbesteding/zingeving en relaties op orde zijn. In een forensisch psychiatrische behandeling is daarom de inzet van maatschappelijk werkers en sociaal juridische dienstverlener onontbeerlijk. Zij merken op dat diverse recente ontwikkelingen deze hulpverlening echter af en toe behoorlijk kan bemoeilijken.

Op enkele van die ontwikkelingen, waaronder het verplicht melden aan burgemeesters dat een (ex)- justitiabele met verlof of ontslag gaat, zal in de lezing nader worden ingegaan.

Lees verder ...


Uitleg website beheer

Woensdag 1 juli 2015 om 11:00u

Korte introductie voor een evenement of bericht. Bij berichten kunt u uitgebreide informatie kwijt in de "body", die tekst is te lezen na de "lees verder".

Lees verder ...