LutjePJG
Psychiatrisch-juridisch Gezelschap Groningen

De volgende bijeenkomst van het Lutje PJG is op 24 mei 2018

Donderdag 24 mei 2018 om 18:00u

Spreker is mr. dr. M.M. Beukers.

Maarten Beukers zal spreken over het onderwerp van zijn recente proefschrift 'Over de grenzen van de stoornis. The Mental Disorder in Criminal Law'. Daarin onderzocht Beukers de volgende vragen:

1. Welke inhoud en betekenis kunnen aan het stoornisconcept in het strafrecht enerzijds en de gedragswetenschappen anderzijds worden toegekend en hoe verhouden deze concepten zich tot elkaar?

2. Wat kan gezegd worden over de premisse dat de psychische stoornis verklarend en voorspellend kan zijn voor delictgedrag?

Na zijn studie Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen is Beukers werkzaam geweest als advocaat en binnen het gevangeniswezen. In 1985 is hij benoemd als officier van justitie in Den Bosch en heeft hij zich met name toegelegd op de behandeling van jeugdstrafzaken.

Vanaf 2001 heeft hij als jurist gewerkt bij het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie. In die functie heeft hij
pro justitia rapporterende psychiaters en psychologen geadviseerd en een bijdrage geleverd aan de forensische scholing van deze deskundigen.

Thans is hij gepensioneerd.

De bijeenkomst is van 18.00 tot 20.00 uur in de Studio van het Academiegebouw in Groningen, Broerplein 5. Inloop – met koffie, thee en koek – vanaf 17.30 uur.

Gelieve u tevoren aan te melden bij de secretaris: c.brouwer@dji.minjus.nl.